Církev.cz: Týden modliteb za duchovní povolání zve k odvaze riskovat pro Boží příslib

05.05.2019

Týden před 4. nedělí velikonoční, tj. v letošním roce od 6. do 12. května, nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Tento týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře, kdy si církev po celém světě připomene již 56. Světový den modliteb za povolání. K inspiraci vám může pomoci příručka Modlitby a úvahy na téma Duchovní povolání, kterou najdete v příloze. 

Zdroj: Církev.cz
Zdroj: Církev.cz

Odvaha riskovat pro Boží příslib

Hlavní myšlenkou papežova poselství adresovaném především mladým křesťanům hledajícím své životní místo a poslání je v letošním roce "Odvaha riskovat pro Boží příslib". Svatý otec v něm pokračuje v dialogu, který s mladými lidmi zahájil loni v říjnu na Synodě o mladých, víře a rozlišování povolání a na nějž navázal i svými promluvami a setkáními na nedávném Světovém dni mládeže v Panamě.

Povolání se rodí ze všednosti

Vychází při tom z evangelního úryvku o povolání prvních učedníků u Galilejského jezera (Mk 1,16-20): "Dvě bratrské dvojice - Šimon a Ondřej spolu s Jakubem a Janem - se právě věnují své každodenní práci rybářů. (...) Někdy jim bohatý úlovek vynahradil tvrdou dřinu, jindy ale celonoční námaha k naplnění sítí nestačila, a tak se k břehu vraceli unavení a zklamaní. Právě v těchto obyčejných životních situacích," říká papež, "se každý z nás vypořádává se svými touhami, které si v srdci nosí, a snaží se vynakládat úsilí tam, kde doufá (...), že by mohl uhasit svou žízeň po štěstí."

Boží povolání je láskyplným pozváním

Jako v případě všech povolání i zde je rozhodující osobní setkání s Ježíšem, v němž neočekávaně zahlédneme příslib radosti, která by mohla náš život naplnit. "Boží povolání tedy není vměšováním se do naší svobody; není «klecí» nebo břemenem, které by Bůh nakládal na naše ramena, ale je láskyplným pozváním, skrze které nám Bůh přichází vstříc a zve nás do svého velkého plánu," uvádí dále papež ve svém poselství.

Není větší radostí než riskovat svůj život pro Pána

Papež František pak mladým jasně zdůrazňuje, že říct ano takovému příslibu v sobě nese i odvahu riskovat a učinit rozhodnutí: "Je třeba se do toho pustit celou svou bytostí a čelit nové a netušené výzvě; znamená to zanechat všeho, co by nás chtělo držet uvázané k naší malé loďce a zabránit nám se definitivně rozhodnout."

"A přece není větší radostí než riskovat vlastní život pro Pána," pokračuje papež František a v závěru proto vyzývá mladé lidi k tomu, aby nebyli k Pánovu volání hluší: "Pokud vás k tomuto životu volá, nezůstaňte jen sedět s prázdnýma rukama v loďce, ale vložte svou důvěru v něj! Nenechte se nakazit strachem, který nás před výšinami, které nám Pán nabízí, ochromuje. Pamatujte na to, že těm, kteří zanechají své loďky a sítě a vydají se za ním, Pán slibuje radost nového života, která jim naplní srdce a doprovází je po cestě."

Poselství v celém znění najdete v příloze.

Proste a bude vám dáno...

Ježíš nás vyzývá: "Proste Pána žně..." a proto Týden modliteb za duchovní povolání je ozvěnou na tuto evangelijní Ježíšovu výzvu. "Nikdo nás nemůže zbavit odpovědnosti za náš svět. Jsme si vědomi, že platí to, co napsal ve svém pastýřském listě kněžím v roce 1949 francouzský kardinál Suhard: ´Svět bude takový a podle toho, kolik a jací budou kněží!´," píše v předmluvě příručky modliteb za povolání biskup Josef Kajnek, který je delegátem pro Pastoraci povolání, a který dále dodává: "Každé duchovní povolání, ať už ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, je velkým Božím darem nám všem. Je znamením Boží existence a velkým projevem Boží přízně. To, co si Pán Ježíš přeje, aby se i člověk účastnil svou touhou a modlitbou na daru povolání, ukazuje, jak daleko jde se svou důvěrou k člověku. Nechceme tuto důvěru zklamat."

K intenzivnější modlitbě můžete využít příručky modliteb za duchovní povolání, která je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků a stáhnout si ji můžete z přílohy.

Co nabízí příručka Modlitby a úvahy na téma Duchovní povolání?

  • Náměty k adoracím o povolání
  • Slovo našich biskupů o povolání
  • Tematické úvahy o povolání
  • Modlitby za duchovní povolání
  • Přímluvy ke mši svaté
  • Křížovou cestu za kněze
  • Cestu světla

Modlitba za povolání

Věřím, Pane, že mě povoláváš ke štěstí,
k novému životu a k nebi, které začíná už tady na zemi;
k životnímu stavu, k úkolu ve světě,
k lidem a ke společenství,
které sahá až do nebe.

Věřím, Pane, že mě voláš,
a přece často neslyším tvůj hlas.
Dej, ať tě slyším a ať rozumím tvým slovům.
Přitahuj mě, ať tě hledám a nalézám.
Probouzej ve mně touhu přijímat tě kdekoliv,
kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu.
Pošli mi lidi, kteří budou o tobě pravdivě svědčit,
abych od tebe dokázal přijmout pravdu o sobě,
o štěstí, o novém životě a o nebi,
které začíná už tady na zemi.
Amen.

Georg Lengerke

(Zdroj: Acta curiÆ archiepiscopalis olomucensis)PŘÍLOHY