Slovo kněží pro farníky

03.04.2020

Drazí farníci,

mrzí nás a bolí současná situace, během které musíme trávit čas doma. Ale věříme, že vše dobře dopadne a brzy se setkáme ve společenství naší farní rodiny v našem krásném kostele. Najdete zde vyjádření otce arcibiskupa Jana k současné situaci a také pár návodů a rad k prožití Velikonoc, do kterých vstoupíme touto Květnou nedělí.

Náš otec arcibiskup Jan se k nám obrací těmito slovy:

Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících. Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens (prominutí) od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících. Zvu všechny k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: "Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,19-20) Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi.

Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Po ukončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření všem a také k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci (přesunutá velikonoční zpověď). Samozřejmě není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, internet atd.). Svatý stolec nikdy nedovolil zpověď po telefonu a všechna dosavadní prohlášení jasně zakazují zpověď "na dálku".

V případě fyzické nemožnosti je však možné dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat. Lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

Tím, že se ruší společné slavení a s tím spojené tradiční obřady, např. požehnání velikonočních pokrmů, tak místo toho doporučuji věřícím obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní (Požehnání pokrmů).

Ujišťuji vás, že v této náročné době jsem společně s pomocnými biskupy s vámi a modlím se za vás.

I já prosím slovy z Missa chrismatis: "Modlete se i za mě. Prosme Pána: ať je váš biskup věrný svému apoštolskému poslání a ať se mezi vámi opravdu stane obrazem Ježíše Krista, velekněze, dobrého pastýře, učitele a služebníka všech".

Svěřuji vás Ježíši Kristu Nejvyššímu Veleknězi a ze srdce Vám žehnám

+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Pár návodů a rad pro prožití největších křesťanských svátků:

- sledování mše sv. je možné na TV NOE, také na Radiu Proglas nebo kdekoliv zde: Mše online, mimoto by mělo být celé velikonoční třídenní i na ČT 2.

Dobré zásady při sledování mše sv. doma:

- stejně jako do kostela, tak i k přenosu "přijděme včas" - i doma můžeme mít svůj úmysl mše sv.

- když se nám podaří přečíst si nedělní texty dopředu, úspěch zaručen

- oblečení dle uvážení - vhodné, může pomoci i vnitřně

- nestyďme se před vlastní rodinou za aktivní účast. Odpovídat, zpívat, liturgická gesta - stání, klečení (sbírku dělat nemusíme)

- k přímluvám, které zazní, můžeme přidat také vlastní

- klokotající vývar na plotně moc k soustředěnému klidu nepřidá (nicméně dobrý oběd k neděli patří)

- občerstvení patří k jinému typu pořadu

- pokud děti neposedí, bez skrupulí je propusťte do pokojíčku

- přijímáme duchovně - duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: "Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!" - pomůže Kancionál, číslo modlitby 042.

- po skončení můžeme rozebrat, co zaznělo i nezaznělo při kázání

- do společné modlitby vložme citát z některého čtení Bible, který nás zaujal

- pamatujme při mši svaté na všechny nakažené, na oběti epidemie, na ty, kteří s obrovským nasazením svých sil pomáhají. Prosme za ty, kteří jsou v tyto dny přemáháni strachem a zoufalstvím. Prosme za posvěcení našich rodin, rodin naší farnosti a také našich kněží.

Pro děti:

Stránka na youtube "Katecheti Olomouc", zde naleznete nedělní kázání pro děti v podání P. Romana Vlka většinou již v pátek. Také pod tímto videem je vždy k dispozici odkaz na doplňující materiály. 

Příp. zde kázání: Nedělní kázání pro děti

Zde materiály: Metodika k nedělnímu kázání pro děti

Také si můžete stáhnout metodiku pro slavení Velikonočního tridua v rodinách, zvlášť když víte, že by pro děti bylo náročné vydržet u televizního přenosu. Proto např. obřady Velkého pátku můžete dle instrukcí prožít doma společně. Zde: Domácí liturgie Velikonočního třídenní.

Případně zde i video-návod na youtube-stránkách "Liturgie.cz": Velký pátek, příp. další videa při kliknutí na "liturgie cz".

Křížová cesta - omalovánky: Křížová cesta pro děti

Křížová cesta dětí zlínské farnosti: Křížová cesta vedená dětmi

Všichni z fary doufáme, že i přes tuto výjimečnou a náročnou situaci společný čas doma prožíváte dobře. Myslíme na vás v modlitbě a prosíme, vzpomeňte v modlitbě i vy na nás. Kdybyste potřebovali, klidně se s čímkoliv ozvěte, ať už na telefon nebo e-mail.

!!! Požehnané ratolesti z Květné neděle budou k dispozici v kostele v neděli od 13:30 do 15 h. !!!

!!! Zároveň budou k dispozici i nedělní obrázky pro děti. !!!

!!! Bude i možnost přistoupit ke svatému přijímání. !!!

Se srdečným přáním všeho dobrého žehná

P. Jiří Pospíšil a P. Jiří Šůstek