Pořad bohoslužeb 22. - 29. 11. 2020

27.11.2020

Drazí farníci, z důvodu částečného uvolnění vládních hygienických opatření je od středy 18. 11. 2020 povolena účast lidu na bohoslužbách v maximálním počtu 15 osob. Mše sv. budou tedy celebrovány každý všední den, včetně sobot, ve farním kostele dle pořadu bohoslužeb. Neděle zůstává v "nouzovém režimu": 14:30 - 15:30 - tichá adorace s možností přijetí svátostí eucharistie a smíření


Neděle, 22. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále

14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření

Pondělí, 23. listopadu - Nezávazná památka sv. Klementa

17:00 - Mše sv. obětována za živou a zemřelé členy Živého růžence 

Úterý, 24. listopadu - Památka sv. Ondřeje Dung Laca

Mše sv. není celebrována.

Středa, 25. listopadu - Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské

17:00 - Mše sv. ve farním kostele obětována za zdraví duše i těla, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie

Čtvrtek, 26. listopadu

17:00 - Mše sv. ve farním kostele bez úmyslu

Pátek, 27. listopadu

17:00 - Mše sv. ve farním kostele bez úmyslu 

Sobota, 28. listopadu

18:00 - Mše sv. ve farním kostele bez úmyslu

Neděle, 29. listopadu - I. neděle adventní

14:30 - Požehnání adventních věnců
14:30 - 15:30 - Tichá adorace s podáváním svatého přijímání a možnosti svátosti smíření


  • Dle usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví v rámci mimořádných opatření ohlašujeme, že zúčastnit se mše svaté je možné v maximálním počtu 15 osob. Je nutné si při vstupu do kostela vydezinfikovat ruce, dodržovat dostatečné rozestupy s výjimkou členů domácnosti a při návštěvě kostela je nutné mít na sobě roušku (kromě chvíle svatého přijímání). Až do zrušení opatření je možné si splnit svou nedělní povinnost domácí bohoslužbou v rodinném kruhu nebo skrze rozhlasový či televizní přenos.
  • Při omezení počtu účastníků bohoslužeb bude v neděli od 14.30 do 15.30 tichá adorace s podáváním svatého přijímání v 15.00 a 15.30 a s možností svátosti smíření v sakristii. Stále platí pravidelné odvozy z Podhradní Lhoty do kostela a zpět (14.15 od zastávky).
  • Vzhledem k pandemii se mění podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci: - věřící si mohou svobodně vybrat libovolných 8 dnů měsíce listopadu k návštěvě hřbitova a pomodlit se tam třeba v duchu za zemřelé
  • plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) může být přenesen na jakýkoliv den měsíce listopadu, který si mohou věřící svobodně vybrat, kdy zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Modlitbu Páně a Vyznání víry,
  • lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. z důvodu nařízené karantény, za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. korunku k Božímu milosrdenství nebo růženec).
  • Ve středu se můžeme připojit k veřejné připomínce všech lidí pronásledovaných pro svou víru prostřednictvím iniciativy Červená středa. Mše svatá proto bude z formuláře za pronásledované křesťany.
  • Příští neděli po tiché adoraci v 15.30 bude žehnání adventních věnců a vzadu v kostele a na webových stránkách farnosti je zápisový list k modlitbě za posvěcení rodin s putující souškou Panny Marie s Ježíškem.
  • Aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo po zavolání na faru.
  • Děkujeme za úklid kostela. Tento týden také uklízí paní Uhříková a Camfrlová.