11.06.2020


  • "Chléb andělský dostáváme, pokrm na cestu v něm máme, jídlo Božím dětem dané." To jsou slova hymnu k dnešní slavnosti od sv. Taq.
  • Bůh sytil Izraelity manou na poušti - a sytí také nás v tom putování a často plahočení pouští života k nebeské vlasti - ale nejen to - Pán Ježíš říká, že kdo jí tento chléb, bude žít navěky, a kdo jej nejí, nebude mít v sobě život. 
  • Pokud jde opravdu o otázku života a smrti, tak přece není nad čím moc uvažovat. Jsme přece lidé a to přece znamená, že chceme žít, a také že děláme vše proto, abychom žít mohli, a abychom mohli žít co nejkvalitněji - od všemožných léků, operací a rehabilitací, přes kvalitní vzdělání a neustálé zlepšování se až po život duchovní. A dnes nám Pán Ježíš nabízí chléb k životu věčnému - sám říká, že nejde o chléb, o manu, kterou jedli naši otcové na poušti a zemřeli, ale o chléb k životu věčnému, o Eucharistii, o Něj samého. A tak prosme slovy hymnu sv. TAq: "Vrať duším zdraví". 
  • A nejde jen o můj život jako jednotlivce, ale i o zodpovědnost za život celé komunity, jak dnes napovídá svatý Pavel obrazem mnoha obilných zrn pro jeden chléb a mnoha plodů vinné révy pro víno. Proto se přijímání také říká communio - přijímání - ale zároveň také společenství - protože nepřijímám jen živého Boha v chlebě a víně, ale také přijímám všechny kolem sebe. Vždyť dary, které jsou pak proměněny, přinášíme za celé společenství. Proto i následující slova Pána Ježíše: "Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar." V těchto slovech vidíme, jak jsou dary k proměnění propojené s našimi vztahy a s celým společenstvím. 
  • A je to také spojené se vstupní modlitbou: "Ty zůstáváš mezi námi skrze eucharistii." Proto Mu také záleží na společenství, do kterého přichází, a v jehož středu je. 
  • Proto skrze úctu, vděčnost a lásku k Němu v eucharistii přistupujme k druhým. A skrze úctu, vděčnost a lásku k druhým přistupujme k Němu, který žije a kraluje na věky věků.