Úmysly modliteb s papežem pro rok 2020

02.01.2020

Předkládáme úmysly papeže Františka pro rok 2020 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Na co se budeme v příštím roce zaměřovat? 

Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com

Denní modlitba Apoštolátu modlitby

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Všeobecný nebo evangelizační úmysl
Národní úmysl

SVATÝ FRANTIŠKU XAVERSKÝ, ORODUJ ZA NÁS!
SVATÁ TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, ORODUJ ZA NÁS!


LEDEN

Evangelizační úmysl: Podpora míru ve světě

Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.

Národní úmysl

Za věřící různých církví - ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.

ÚNOR

Všeobecný úmysl: Naslouchat volání uprchlíků

Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.

Národní úmysl

Za lékaře a zdravotníky - ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.

BŘEZEN

Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

Národní úmysl

Za farní společenství - ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné. 

DUBEN

Všeobecný úmysl: Vysvobození ze závislostí

Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.

Národní úmysl

Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu - ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.

KVĚTEN

Evangelizační úmysl: Jáhni

Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

Národní úmysl

Za kněze, řeholníky a řeholnice - ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

ČERVEN

Evangelizační úmysl: Cesta srdce

Modleme se, aby ti, kdo trpí, nalezli životní východisko skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce.

Národní úmysl 

Za dar moudrosti pro studenty - ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

ČERVENEC

Všeobecný úmysl: Naše rodiny

Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.

Národní úmysl 

Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi - ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu. 

SRPEN

Evangelizační úmysl: Svět moře

Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.

Národní úmysl

Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody - ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

ZÁŘÍ

Všeobecný úmysl: Úcta ke zdrojům planety

Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně. 

Národní úmysl

Za nezávislost veřejnoprávních médií - ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech. 

ŘÍJEN

Evangelizační úmysl: Misijní poslání laiků v církvi

Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.

Národní úmysl

Za misie - ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

LISTOPAD

Všeobecný úmysl: Oblast umělé inteligence

Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní úmysl

Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady - ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

PROSINEC

Všeobecný úmysl: Život modlitby

Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby. 

Národní úmysl

Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti - ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života 


Zdroj: Církev.cz